Przepisy, regulaminy

A. CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

 1. Organizator
  1. Współzawodnictwo dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo nadzorowane jest przez Departament Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu (DSM MSport.), a realizowane przy współpracy z Polską Federacją Sportu Młodzieżowego (PFSM).
  2. Kierownictwo sportowe nad zawodami podsystemu w poszczególnych dyscyplinach sprawują polskie związki sportowe (pzs).
  3. Organizatorami zawodów na poszczególnych szczeblach są komitety organizacyjne. Obowiązki i kompetencje organizatorów ogólnopolskich olimpiad młodzieży oraz Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego określone są w odrębnym dokumencie.
    
 2. Program
  Zawody podsystemu odbywają się w dyscyplinach sportu wymienionych w części szczegółowej Regulaminu, w czterech kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec wg corocznie opracowywanego, przy współudziale pzs i PFSM, kalendarza imprez.
   
 3. Uczestnictwo
  1. Zasady uczestnictwa sprecyzowane są w regulaminach szczegółowych dyscyplin.
   W zawodach podsystemu mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający obywatelstwo polskie, będący członkami klubów sportowych lub stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej lub sportu kwalifikowanego, należących
   do właściwego polskiego związku sportowego.
   W zgłoszeniu do zawodów należy podać pełną nazwę klubu, zgodną ze statutem i wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń. Uczniowskie kluby sportowe powinny wpisać skrót UKS , o ile nie ma go w nazwie klubu.
   W zawodach podsystemu, zawodników obowiązują ubiory w barwach klubowych bądˇ wojewódzkich.
  2. Zawodnikowi nie wolno startować w dwóch różnych dyscyplinach sportu w ramach tego samego bloku Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Prawo startu w biegach przełajowych mają nie tylko lekkoatleci, ale też reprezentanci innych dyscyplin sportu. Informacje o terminach wszystkich zawodów eliminacyjnych są dostępne w WISS, skąd okręgowe związki sportowe lub kluby sportowe wszystkich dyscyplin mogą pozyskiwać informacje o warunkach zgłoszenia i udziału w zawodach.
  3. Zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczane do współzawodnictwa sportowego tylko w jednej kategorii wiekowej, to znaczy w tej, w której ze względu na rok urodzenia i wewnętrzne przepisy dyscypliny powinien w danym roku startować.
  4. W uzasadnionych przypadkach, polski związek sportowy, na wniosek klubu sportowego, zaopiniowany przez Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską (lub placówkę równorzędną), może przenieść zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej (bez prawa powrotu w roku następnym).
  5. Przeniesienie zawodnika do wyższej kategorii wiekowej może dotyczyć wyłącznie reprezentanta Polski powołanego na zawody międzynarodowe w wyższej kategorii wiekowej. Decyzję o przeniesieniu zawodnika do wyższej kategorii wiekowej, polski związek sportowy przekazuje na piśmie do Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego (dołączając ją do oficjalnych wyników zawodów).
  6. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski rozgrywane są tylko w dyscyplinach i konkurencjach znajdujących się w programie igrzysk olimpijskich. W przypadku zmiany programu igrzysk olimpijskich, Departament Sportu Młodzieżowego może podjąć decyzję o automatycznym skreśleniu tej imprezy (konkurencji) z Systemu Sportu Młodzieżowego w następnym cyklu.
  7. Polskie związki sportowe, po spełnieniu kryterium zasięgu (dyscyplina uprawiana minimum w 6 województwach lub 18 klubach, przy odpowiedniej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych dotyczy dyscyplin halowych i letnich) mogą wnioskować, w terminie do 30 września danego roku, do DSM MSport. o wprowadzenie do współzawodnictwa sportowego nowej dyscypliny, kategorii wiekowej lub konkurencji.
  8. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, w następnej edycji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zawody w każdej nowej dyscyplinie, konkurencji lub kategorii wiekowej prezentowane są w wyznaczonym dla niej bloku imprezy, jako pokazowe, bez prawa do zaliczenia punktów do klasyfikacji SSM oraz na koszt właściwego polskiego związku sportowego. Dodatkowym warunkiem do uznania za spełnienie wymaganych kryteriów jest dostarczenie do DSM MSport. (w roku pokazu) informacji o sportowych zawodach mistrzowskich zawierającej:
   1. planowany termin i miejsce imprezy;
   2. szczegółowy program zawodów sportowych;
   3. regulamin rozgrywania zawodów oraz zasady zgłaszania zawodników;
   4. aktualny wyciąg z regulaminu międzynarodowego w tym fragmencie, w którym określone są kategorie wiekowe;
   5. informacje o liczbie licencjonowanych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych;
   6. program rozwoju dyscypliny.
  9. Po uzyskaniu pozytywnej oceny za prezentację, zawody w tej dyscyplinie mogą zostać włączone do programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, na warunkach określonych w regulaminie szczegółowym. Pisemną decyzję w tej sprawie wydaje DSM MSport., nie póˇniej niż do końca listopada danego roku kalendarzowego.
  10. Do zawodów rozgrywanych w ramach bloków ogólnopolskiej olimpiady młodzieży wprowadzane są jedynie te z dyscyplin, które znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. Wnioski o wprowadzenie nowych konkurencji olimpijskich do programu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży powinny zawierać rzetelne kosztorysy przeprowadzenia zawodów.
  11. Zawody w innych dyscyplinach (nieolimpijskich), włączonych do programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej, rozgrywane są jako mistrzostwa Polski juniorów młodszych, na koszt właściwego polskiego związku sportowego, w terminie przez niego ustalonym. Informację o terminie zawodów należy przesłać do DSM MSport.
  12. Polskie związki sportowe dyscyplin, które podczas obserwacji zawodów podsystemu uzyskają negatywną ocenę, otrzymują ostrzeżenie "żółtą kartkę". W ostrzeżeniu określone będą warunki, które należy spełnić do czasu obserwacji zawodów w następnym roku. Niezrealizowanie postawionych warunków może spowodować skreślenie dyscypliny sportu lub konkurencji z zawodów podsystemu. Głównymi przyczynami ukarania żółtą kartką lub skreślenia dyscypliny/konkurencji z systemu może być:
   • naruszanie zasad bezpieczeństwa organizacji zawodów sportowych lub działanie
    na ich granicy;
   • nie przestrzeganie regulaminu zawodów;
   • nie przestrzeganie przepisów dotyczących kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego;
   • nie przestrzeganie przyjętych zasad eliminacji do zawodów finałowych;
   • organizacja mistrzostw Polski młodzików;
   • znaczący spadek liczby zawodników lub klubów biorących udział w podsystemie;
   • brak spójności w systemie szkolenia zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych lub niezgodność z celami SSM;
   • inne.
  13. Podstawą udziału ekip wojewódzkich w zawodach ogólnopolskiej olimpiady młodzieży jest zgłoszenie dokonane przez wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe (WISS) na specjalnym druku zgłoszeniowym.
  14. WISS realizuje i nadzoruje udział reprezentacji województwa we współzawodnictwie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
  15. Na zawodach dofinansowanych ze środków MSport. (eliminacje i finały OOM, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików) nie obowiązuje opłata startowa.
  16. Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacjom województw podczas zawodów finałowych OOM:
    
   ILOŚĆ ZAWODNIKÓW ILOŚĆ OSÓB TOWARZYSZˇCYCH

   dyscypliny indywidualne

   1 5 1
   6 10 2
   11 16 3
   17 25 4
   26 32 5
   33 40 6
   41 50 7
   51 60 8
   61 70 9
   71 80 10
   81 90 11
   91 100 12
   piłka nożna M, hokej na lodzie 4
   baseball 3
   piłka siatkowa plażowa 1
   pozostałe gry sportowe 2
   transport
   dla ekip powyżej 35 osób 1 kierowca
   dla ekip powyżej 70 osób 2 kierowców

   * w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp.

   W dyscyplinach, w których występuje przewóz sprzętu (wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo) przysługuje dodatkowo jedno miejsce dla kierowcy.
   Istnieje możliwość udziału w OOM osób dodatkowych, na koszt jednostek delegujących, w uzgodnieniu z bezpośrednim organizatorem. Gdy konieczne jest (ze względów organizacyjnych) zwiększenie liczby osób towarzyszących zawodnikom w sposób nie wynikający z powyższych reguł, PZS lub WISS powinny zgłosić to na etapie planowania organizatorowi zawodów finałowych OOM (wraz z uzasadnieniem). Organizator finałów OOM przedstawia zbiorcze wnioski do decyzji DSM MSport.
   Osoby nie posiadające uprawnień wynikających z regulaminów (dodatkowi sędziowie, trenerzy, rodzice, itd.), jeśli planują udział w zawodach na koszt własny, powinni zgłosić ten fakt organizatorowi, np. na dwa tygodnie przed zawodami. Organizator nie ma obowiązku zapewniania warunków pobytu (wyżywienie zakwaterowanie, dostęp do obiektów sportowych, itd.) dodatkowym uczestnikom (o których mowa wyżej). Jeżeli przyjmie wcześniejsze zgłoszenie, może podjąć decyzję o zorganizowaniu warunków pobytu osób poza regulaminowych.
    
 4. Zasady oceny wyników
  1. Klasyfikacją punktową objęte są: MMM, OOM-MPJm, MPJ i MMP.
  2. Do punktacji w sportach indywidualnych zalicza się tylko wyniki z tych konkurencji, w których ostatecznie sklasyfikowano minimum czterech zawodników, a w konkurencjach gdzie startują pary, osady, zespoły, drużyny zalicza się te, w których ostatecznie sklasyfikowano trzy pary, osady, zespoły, drużyny.
   Polski związek sportowy może wystąpić do DSM MSport. o przyznanie premii punktowej zawodnikowi w kategorii młodzieżowej, który w wyniku małej frekwencji w jednej z konkurencji lub kategorii wagowej wystartował w MMP i ukończył rywalizację, ale nie otrzymał punktów. Warunkiem przyznania takiej premii jest udokumentowanie, iż zawodnik ten uzyskał miejsce finałowe na ostatnio rozgrywanych MŚ, ME lub PŚ (w kategorii młodzieżowca lub seniora).
  3. Jeżeli w danej konkurencji liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników (zespołów, drużyn, osad, par) jest mniejsza niż liczba miejsc punktowanych, to ostatni zawodnik (zespół, drużyna, osada, para) nie otrzymuje punktów. Pod pojęciem ostatecznie sklasyfikowanych" rozumie się zespół, osadę lub zawodnika startującego indywidualnie, który zgodnie z regulaminem imprezy i przepisami danej dyscypliny ukończył konkurencję i zajął określone miejsce w zawodach. Wyjątek stanowią konkurencje, w których ostateczna (finałowa) rywalizacja poprzedzona jest eliminacjami (na tych samych zawodach), a zawodnik (drużyna, zespół, osada) poprzez taki start kwalifikuje się do rozgrywki finałowej i w finale nie zostaje, z różnych przyczyn, sklasyfikowany.
  4. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do klasyfikacji zalicza się tylko te imprezy, w których ostatecznie sklasyfikowano zawodników z minimum trzech klubów sportowych. Obowiązuje podział na strefy określony decyzją MSport.
  5. Dopuszcza się rozgrywanie łączonych Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (3 lub więcej województw startujących razem) w dyscyplinach, w których ze względu na ich specyfikę, zasięg lub z innych powodów, nie można spełnić warunku określonego w punkcie 4.4.
  6. W przypadku zmiany barw klubowych, w systemie ocen stosuje się podział zdobytych punktów (po 50%) pomiędzy klubem przekazującym a przejmującym zawodnika. Podział punktów obowiązuje w roku przejścia do nowego klubu i w roku następnym (razem przez dwa lata). Podziału punktów dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego klubu, potwierdzony przez właściwy polski związek sportowy i dostarczony wraz z komunikatem z imprezy do Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego. Wnioski te powinny wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 września danego roku. Po tym terminie żadne wnioski nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Podziału punktów nie należy dokonywać bezpośrednio na zawodach, ale dopiero po zweryfikowaniu wyników przez polski związek sportowy.
  7. Województwa i kluby, których zawodnicy nie mogą startować w zawodach finałowych ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w swojej kategorii wiekowej, ponieważ:
   • reprezentują Polskę w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy w swojej lub wyższej kategorii wiekowej;
   • odbywają niezbędne przygotowania do tych imprez;
   • na wniosek zainteresowanych, otrzymują premie punktowe według zasady:
   • juniorzy młodsi otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce w zawodach OOM (9pkt),
   • juniorzy otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce w MPJ (15pkt).
   • Województwa i kluby, których zawodnicy nie mogą startować w zawodach w swojej kategorii wiekowej w mistrzostwach Polski juniorów lub młodzieżowców, ponieważ:
   • reprezentują Polskę w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy w wyższej kategorii wiekowej;
   • odbywają niezbędne przygotowania do tych imprez;
   • na wniosek zainteresowanych, otrzymują premie punktowe według zasady:
   • juniorzy otrzymują punkty za udział w MŚ lub ME w kategorii wiekowej wyższej, tzn. młodzieżowca lub seniora, jak za pierwsze miejsce w zawodach MPJ (15pkt),
   • młodzieżowcy otrzymują punkty za udział w MŚ lub ME w kategorii wiekowej wyższej,
    tzn. seniora, jak za pierwsze miejsce w zawodach MMP (25pkt).
  8. Termin przygotowań do mistrzostw świata i mistrzostw Europy wymieniony w punkcie 4.7. obejmuje okres do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy głównej. Jeżeli zaliczenie punktów dotyczy więcej niż jednego zawodnika w danej konkurencji, to premie punktowe są odpowiednio dzielone między zainteresowane osoby. Warunkiem przydzielenia premii punktowych jest pisemne zgłoszenie przez polski związek sportowy udziału zawodnika w takich zawodach. Wniosek taki powinien wpłynąć do Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego w terminie do dnia 31 paˇdziernika danego roku (decyduje data stempla pocztowego) i zawierać następujące informacje:
   • termin, miejsce i kategorie wiekową MP, w których zawodnik nie mógł wziąć udziału;
   • termin, miejsce i kategorie wiekową ME lub MŚ, w których zawodnik brał udział;
   • wskazanie konkurencji, w których startował w ME lub MŚ oraz zajętego miejsca;
   • wskazanie konkurencji, w których mają być przyznane punkty (w których zawodnik startował w danym roku na zawodach ogólnopolskich);
  9. Uczestnicy Systemu Sportu Młodzieżowego mają prawo odwołać się od decyzji przyznania premii punktowych. Jednocześnie przed rozpoczęciem procedury odwołania, odwołujący powinien wyjaśnić w piśmie do Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego wszelkie znane mu okoliczności przyczyn planowanego odwołania.
   W przypadku nieskutecznego wyjaśnienia odwołania w sprawie przyznawania premii punktowych (wielkość premii, podział na kluby, brak wyniku, nieuprawniony start zawodnika itd.), odwołanie można składać w formie pisemnej do Departamentu Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada danego roku.
  10. Start każdego zawodnika ocenia się:
   • w kategorii młodzika i juniora młodszego - maksymalnie za udział w dwóch konkurencjach,
   • w kategorii juniora i młodzieżowca - maksymalnie za udział w trzech konkurencjach.
   W przypadku startu w większej liczbie konkurencji, do oceny zaliczane są odpowiednio dwa (w kategorii młodzik, junior młodszy) lub trzy (w kategorii junior, młodzieżowiec) najwyżej punktowane miejsca. Ewentualne odstępstwa od tej zasady podane są w regulaminie szczegółowym dyscypliny.
  11. Do klasyfikacji zalicza się zawody sportowe organizowane do 31 paˇdziernika danego roku. Zawody rozgrywane po tym terminie zalicza się do klasyfikacji roku następnego.
  12. Klasyfikacja końcowa współzawodnictwa sportowego ogłaszana jest w grudniu danego roku.
    
 5. Zawody międzynarodowe
  1. Mistrzostwa Polski rozgrywane w ramach SSM mogą być, za zgodą DSM MSport., podniesione do rangi międzynarodowej, ale tylko wówczas, gdy organizacja takich zawodów stworzy polskim zawodnikom szansę na zdobycie dodatkowych punktów
   w oficjalnym rankingu międzynarodowym.
  2. Koszty związane z podwyższeniem rangi zawodów mistrzowskich rozgrywanych w ramach SSM do imprezy międzynarodowej ponosi właściwy polski związek sportowy lub bezpośredni organizator, któremu związek (za porozumieniem) powierzył organizację tych zawodów.
   W imprezach sportowych z cyklu finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, których organizatorami są wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe, zadania organizacyjne związane z rozszerzeniem formuły (np. dodatkowe rezerwacje, zaproszenia sędziów o uprawnieniach międzynarodowych, podniesienie poziomu technicznego obiektu sportowego do warunków spełniających homologację o wyższym standardzie niż określona do rozgrywania mistrzowskich imprez krajowych) oraz ich dodatkowe koszty należą do polskiego związku sportowego.
  3. Zasady eliminacji do zawodów finałowych i klasyfikacja końcowa zawodników posiadających obywatelstwo polskie na tych zawodach prowadzona jest odrębnie, w celu właściwego naliczenia punktów do rywalizacji krajowej. Zasady punktacji zawodników krajowych pozostają bez zmian. Komunikaty przekazywane do PFSM z imprez o rozszerzonej formule powinny zawierać klasyfikację zawodników zgodnie z zasadami określonymi dla komunikatów z mistrzostw Polski.
    
 6. Postanowienia końcowe
  1. Polskie związki sportowe oraz organizatorów imprez sportowych na każdym szczeblu współzawodnictwa zobowiązuje się do nadsyłania sprawozdań (komunikatów z zawodów) objętych SSM w ciągu 14 dni od zakończenia zawodów (w przypadku zawodów rozgrywanych w drugiej połowie paˇdziernika, maksymalnie do 10 listopada decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   Polska Federacja Sportu Młodzieżowego
   00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a
   z dopiskiem Wyniki 
   tel (0-22) 529-87-12 fax (0-22) 529-89-34
   e-mail wyniki@sportmlodziezowy.pl lub ssmsport@poczta.onet.pl

   W przypadku niedotrzymania powyższego terminu impreza sportowa nie zostanie ujęta w klasyfikacji podsystemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
  2. W terminie do dnia 31 marca 2006 r. polskie związki sportowe mogą przekazać na piśmie propozycje zmian regulaminowych na rok następny. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzje w sprawie zmian regulaminowych na lata 2007-2010 będą podjęte do końca paˇdziernika 2006 r.
   Wniosek dotyczący zmian w oznaczaniu kategorii wiekowych lub konkurencji powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i dołączoną kopią z przepisów międzynarodowych, potwierdzającą wnioskowaną zmianę. Wniosek bez uzasadnienia będzie rozpatrzony negatywnie z powodu braków formalnych.

   UWAGA !
   Komunikaty z imprez powinny zawierać szczegółowe wyniki zawodów, niezbędne
   do przeprowadzenia analizy startujących w dyscyplinie zawodników, a w szczególności:
   • ostateczną kolejność,
   • nazwiska i imiona zawodników,
   • numery licencji
   • rok urodzenia,
   • nazwy klubów (pełna nazwa zgodna z wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń),
   • podpis sędziego głównego lub organizatora.

   W przypadku gier zespołowych i konkurencji drużynowych konieczne jest podanie imiennych składów startujących zespołów (drużyn), wraz ze wskazaniem roku urodzenia każdego z zawodników.
   Komunikaty nie zawierające wyżej wymienionych danych nie zostaną uwzględnione
   do klasyfikacji współzawodnictwa.

  3. Prawo do interpretacji regulaminów SSM w przypadku odwołań od decyzji sędziego głównego przysługuje DSM MSport. oraz PFSM w zakresie określonym w odrębnym dokumencie.
  4. Organizator OOM jest uprawniony do pokrywania kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników w limitach wynikających z regulaminu podsystemu współzawodnictwa. Dodatkowe koszty będące efektem decyzji podjętych bez uzgodnienia z MSport. i organizatorem ponosi jednostka, w imieniu której uprawniony wnioskodawca (np. przedstawiciel pzs lub sędzia główny) występował.
  5. Zawodnik objęty procesem treningowym oraz uczestniczący w zawodach sportowych powinien posiadać badania lekarskie zgodnie z przepisami polskich związków sportowych i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu (Dz. U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2815).
  6. Wszyscy uczestnicy mistrzostw Polski rozgrywanych w ramach podsystemu powinni posiadać: licencję sportową, obowiązkowe ubezpieczenie NW oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
  7. Polskie związki sportowe uczestniczące w SSM lub ubiegające się o wprowadzenie
   do niego zobowiązane są przedstawiać corocznie, w terminie do 31 paˇdziernika, informację o liczbie licencji zawodniczych w poszczególnych kategoriach wiekowych,
   w podziale na dziedziny/dyscypliny i płeć.
  8. Najlepszym zawodnikom w poszczególnych konkurencjach, w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w każdej z dyscyplin sportu, wręczane są:
   za miejsca 1-3 medale, za miejsca 1-8 dyplomy, natomiast najwyżej sklasyfikowanym klubom i województwom za miejsca 1-3 puchary, a za miejsca 1-8 dyplomy.
   Na medalu powinien być zamieszczony napis: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży oraz Mistrzostwa Polski juniorów młodszych (lub juniorów).

   
© Polski Związek Kajakowy 2010