Statut Polskiego Związku Kajakowego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polski Związek Kajakowy (w skrócie PZKaj) zwany dalej Związkiem jest ogólnokrajowym związkiem sportowym, zrzeszającym stowarzyszenia i związki stowarzyszeń, sportowe spółki akcyjne, inne osoby prawne oraz jednostki działające w sporcie, turystyce, rekreacji kajakowej oraz w kajakarstwie niepełnosprawnych.
 2. W kontaktach międzynarodowych Związek obok nazwy polskiej używa nazwy w języku angielskim: Polish Canoe Federation.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Warszawa.

§ 3

Związek działa na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej i prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Związek jest organizacją neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym.

§ 5

Czas trwania związku jest nieograniczony.

§ 6

Związek jest jedynym reprezentantem polskiego sportu kajakowego, kwalifikowanej turystyki i rekreacji kajakowej w kraju i za granicą.

§ 7

 1. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Kajakowego (ECA) i stosuje się do ich przepisów.
 2. Związek może być członkiem innych organizacji międzynarodowych i krajowych.

§ 8

 1. Związek posiada sztandar, którego awers stanowi orzeł biały z koroną na czerwonym tle, rewers odznaka organizacyjna otoczona napisem Polski Związek Kajakowy na białym tle.
 2. Związek posiada odznakę organizacyjną, w której podstawowymi elementami są: trójkąt z barwami narodowymi, wiosło oraz litery PZK.
 3. Związek wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne oraz używa własnej pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 9

 1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy i współpracy z wszystkimi członkami. Do realizacji swoich zadań Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

§ 10

Celami związku są:

 1. Organizacja, popularyzacja, rozwój sportu, turystyki i rekreacji kajakowej w Polsce.
 2. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Związku.
 3. Podejmowanie działań promocyjnych różnych form uprawiania sportu, turystyki i rekreacji kajakowej.

§ 11

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Opracowywanie kierunków i programów rozwoju sportu, turystyki i rekreacji kajakowej oraz kajakarstwa niepełnosprawnych w kraju.
 2. Koordynowanie działaniami związanymi z uprawianiem i upowszechnianiem kajakarstwa.
 3. Organizowanie regat, imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym także międzypaństwowych i międzynarodowych.
 4. Organizowanie i realizację ogólnokrajowego systemu współzawodnictwa, w tym rozgrywek mistrzowskich i pucharowych we wszystkich kategoriach wiekowych.
 5. Reprezentowanie sportu polskiego i kajakarstwa we właściwych międzynarodowych stowarzyszeniach sportowych oraz organizowanie udziału polskich zawodników w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
 6. Przygotowanie i zgłaszanie reprezentacji narodowej i innych zespołów reprezentacyjnych do udziału w rozgrywkach międzynarodowych.
 7. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
 8. Prowadzenie działalności wychowawczej, popularyzatorskiej i oświatowej w zakresie kultury fizycznej.
 9. Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich i sędziowskich.
 10. Opracowywanie i uchwalanie:
  1. przepisów określających zasady i reguły uprawiania kajakarstwa,
  2. przepisów, regulaminów i zasad przeprowadzania zawodów mistrzowskich,
  3. regulaminów dyscyplinarnych i innych przepisów sankcjonujących naruszanie reguł uczciwej rywalizacji sportowej,
 11. Ochronę prawną interesów członków Związku.
 12. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku w wyniku ich działalności statutowej.
 13. Nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie.
 14. Przyznawanie licencji zawodnikom i sędziom.
 15. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy społecznych dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów, uchwał, przepisów i zasad obowiązujących w sporcie.
 16. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Związku.
 17. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej Związku.
 18. Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.
 19. Wydawanie wytycznych i przepisów dotyczących zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów sportowych, spływów i imprez rekreacyjnych.
 20. Przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla odpowiednich władz administracyjnych i organów samorządowych w sprawach dotyczących modernizacji i rozbudowy obiektów oraz urządzeń na potrzeby kajakarstwa.
 21. Sprawowanie nadzoru nad działalnością okręgowych związków kajakowych w zakresie:
  1. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych,
  2. prowadzenia ewidencji działalności, w tym ewidencji osobowej zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów.
  3. orzecznictwa w sprawach dyscyplinarnych.

§ 12

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem o stowarzyszeniach i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. W celu prowadzenia działalności określonej w ust.1 Związek może powoływać zakłady, agencje i fundacje oraz uczestniczyć w spółkach i w innych przedsięwzięciach.
 3. Dochody osiągnięte z działalności gospodarczej przeznacza się na działalność statutową Związku.

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających,

§ 14

 1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być stowarzyszenia i związki stowarzyszeń, sportowe spółki akcyjne i inne osoby prawne działające w sporcie, turystyce i rekreacji kajakowej.
 2. Na terenie województwa-za wyjątkiem województwa małopolskiego jako członek zwyczajny Związku może działać tylko 1 związek stowarzyszeń zwany wojewódzkim albo okręgowym związkiem kajakowym.
 3. Podmioty wymienione w pkt.1 mogą się stać członkami zwyczajnymi Związku po wcześniejszym złożeniu wniosku o nabycie praw członkowskich w wojewódzkim lub okręgowym związku kajakowym.
 4. Klub sportowy powinien być członkiem tylko 1 wojewódzkiego lub okręgowego związku kajakowego.
 5. Członków Związku przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnych zgłoszeń i złożonych deklaracji.

§ 15

Walne Zebranie może nadać osobom fizycznym na wniosek Zarządu tytuł Członka Honorowego albo tytuł Prezesa Honorowego za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania kajakarstwa w Polsce.

§ 16

 1. Członkami wspierającymi Związku mogą zostać podmioty, które popierają cele Związku i wspierają go materialnie:
  1. stowarzyszenia kultury fizycznej i sportowe spółki akcyjne nie uczestniczące we współzawodnictwie sportowym,
  2. inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej,

§ 17

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków albo za pośrednictwem przedstawicieli w Walnym Zebraniu Delegatów,
 2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku, w tym zwołania jego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 3. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku .

§ 18

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kajakarstwa oraz realizacji zadań statutowych Związku,
 2. dbania o dobre imię Związku oraz właściwy klimat wokół kajakarstwa,
 3. przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów wewnątrz związkowych oraz powszechnie obowiązującego prawa,
 4. realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku,
 5. dbania o poziom moralno-wychowawczy i sportowy działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów i instruktorów,
 6. opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku w wysokości ustalonej przez Zarząd PZKaj.

§ 19

 1. Członkowie honorowi Związku posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
 2. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w działalności organizacyjnej Związku, a także mają prawo zgłaszania swoich wniosków i postulatów wobec władz Związku.

§ 20

Członkowie Związku za naruszenie postanowień Statutu, regulaminów i obowiązujących przepisów podlegają odpowiedzialności organizacyjnej i dyscyplinarnej.

§ 21

 1. Członkostwo w Związku wygasa w przypadku:
  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie z upływem 30 dni od daty jego przyjęcia przez Zarząd Związku,
  2. rozwiązania lub likwidacji podmiotu, który był członkiem Związku,
  3. zwyczajnych lub wspierających członków Związku, z datą wykreślenia z rejestru sądowego lub innego rejestru publicznego,
  4. wykreślenia ze Związku w razie niewykonywania przez okres co najmniej jednego roku obowiązków statutowych, z datą uprawomocnienia się decyzji Zarządu podjętej w tym przedmiocie,

§ 22

 1. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia ze Związku przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania zgłoszone w terminie 3 miesięcy od doręczenia stronie decyzji Zarządu na piśmie.
 2. Uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia członka ze Związku jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Związku

§ 23

 1. Władzami Związku są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
 2. Jeśli ilość członków Związku przekroczy liczbę 100 Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów, których zasady wyboru określa ordynacja wyborcza uchwalana przez Zarząd Związku a kadencja trwa przez czas Walnego Zebrania, na które zostali wybrani delegatami.
 3. Organami Zarządu są: Prezydium Zarządu i Komisje powoływane przez Zarząd Związku.

§ 24

Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 25

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie, zwoływane przez Zarząd raz na 4 lata, nie póˇniej niż 6 m-cy od zakończenia letnich igrzysk olimpijskich.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku i programu działania na okres najbliższej kadencji.
 2. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie oraz rozwiązaniu się Związku.
 3. Rozpatrywanie, przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 6. Nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Związku.
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, dotyczących wykluczenia i skreślenia ze Związku.
 8. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku.

§ 27

 1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni Związku natomiast w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybrani na walnych zebraniach okręgowych (wojewódzkich) związków kajakowych wg ordynacji wyborczej ustalonej przez Zarząd Związku.
 2. Ordynacja wyborcza zapewnia każdemu członkowi zwyczajnemu Związku bierne i czynne prawo wyborcze a ilość wybieranych delegatów jest adekwatna do ilości członków uprawnionych do udziału w zebraniu i prezentowanego poziomu sportowego.
 3. Każdemu członkowi albo delegatowi przysługuje jeden głos.
 4. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym biorą udział członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy nie reprezentują członków lub nie zostali wybrani delegatami oraz członkowie honorowi i wspierający, a także zaproszeni goście.

§ 28

 1. Walne Zebranie PZKaj jest prawomocne jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa plus jeden uprawnionych osób. W drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych osób.
 2. Z zastrzeżeniem treści § 49 uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu.

§ 29

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Związku i delegatów na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 30

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Związku:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 ilości członków zwyczajnych Związku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym dokonano wyboru nowych władz nie przerywa kadencji.

§ 31

 1. Zarząd Związku składa się maksymalnie z 19 członków, których liczbę każdorazowo ustala Walne Zebranie w tym:
  1. Prezesa - wybieranego w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zebranie,
  2. Członków wybieranych przez Walne Zebranie,
  3. Przewodniczących:
   Rady Trenerów,
   Kolegium Sędziów,
   Komisji Turystyki i Rekreacji,
   Komisji Kajakarstwa Górskiego
   wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych tych komisji.
 2. Członkami Zarządu PZKaj nie mogą być osoby zatrudnione przez Związek na podstawie umowy o pracę ograniczenie to nie dotyczy Sekretarza Generalnego lub Dyrektora Biura Związku.
 3. Zarząd w ciągu 30 dni od Walnego Zebrania wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu w skład, którego wchodzą prezes, wiceprezesi oraz inni członkowie, którym powierzono funkcje.
 4. Liczbę członków Prezydium ustala Zarząd według niezbędnych potrzeb w celu zagwarantowania kompetencji i fachowości w podejmowaniu decyzji.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 2. Realizowanie polityki w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu kajakarstwa oraz wykonywania uchwał Walnego Zebrania.
 3. Występowanie z wnioskami w sprawach:
  1. dotacji dla realizacji programów państwowych i resortowych,
  2. szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich,
  3. budowy urządzeń i produkcji sprzętu zgodnie z potrzebami kajakarstwa,
  4. inwestycji sportowych w zakresie budowy, remontów i doposażenia sprzętowego.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
 5. Uchwalanie rocznych planów rzeczowych i finansowych Związku.
 6. Ocena działalności członków Związku.
 7. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych i innych komórek organizacyjnych Związku.
 8. Opracowywanie przepisów regulujących działalność komisji problemowych i innych komórek organizacyjnych Związku.
 9. Rozstrzyganie sporów i odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych i postanowień w ramach uprawnień organu II instancji.
 10. Reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach kajakowych.
 11. Mianowanie i pozbawianie na wniosek Kolegium Sędziów PZKaj. uprawnień sędziów klasy związkowej.
 12. Nadzorowanie działalności gospodarczej.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.
 14. Wybór członków Prezydium Zarządu i zatwierdzanie jego decyzji.
 15. Wybór członków Komisji na wniosek Przewodniczących tych Komisji.
 16. Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i wygaśnięcia członkostwa.
 17. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 18. Ustalanie ordynacji wyborczej delegatów na Walne Zebranie.
 19. Zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Związku.
 20. Uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Prezydium Zarządu, Komisji, Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych.
 21. Zatwierdzanie regulaminów Komisji Kajakarstwa Górskiego, Komisji Turystyki i Rekreacji, Kolegium Sędziów, Rady Trenerów i innych komisji i zespołów powoływanych przez Zarząd.
 22. Uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych normujących uprawianie kajakarstwa na terenie Rzeczpospolitej Polski, a w szczególności dotyczących:
  1. zasad współzawodnictwa sportowego,
  2. statusu zawodników oraz zmian ich przynależności klubowej,
  3. udzielania, zawieszania i pozbawiania licencji dla klubów, zawodników, sędziów
  4. odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 23. Podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.

§ 33

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 3. Zakres działania i tryb pracy Zarządu Związku określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 5. Prezydium uprawnione jest do podejmowania decyzji umożliwiających sprawne prowadzanie bieżącej działalności Związku.
 6. Wszystkie decyzje Prezydium dla swej ważności muszą być zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku.

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi Związku.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i do żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie Regulaminu.

§ 35

 1. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród członków Zarządu.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków władz, w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, z delegatów na ostatnie Walne Zebranie. Liczba powołanych w ten sposób członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 36

Zadania Związku w terenie realizowane są przez wojewódzkie, okręgowe związki kajakowe, kluby, stowarzyszenia, szkoły mistrzostwa sportowego, ośrodki szkolenia sportowego.

§ 37

Zasady i tryb działania biura Związku określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Związku.

§ 38

Polski Związek Kajakowy ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla kajakarstwa członków, zawodników, trenerów, instruktorów oraz działaczy.

§ 39

Rodzaje nagród, wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy oraz regulamin PZKaj.

Rozdział V

Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów

§ 40

Związek jest uprawniony do sprawowania władzy jurysdykcyjnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy społecznych, a także do rozstrzygania między nimi sporów i konfliktów wynikłych ze stosunków sportowych.

§ 41

Organem jurysdykcyjnym Związku jest Komisja Wychowawczo-Dyscyplinarna.

§ 42

Kadencja komisji wynosi 4 lata i jest równa kadencji władz Związku. Członków Komisji Wychowawczo-Dyscyplinarnej powołuje Zarząd spośród osób działających społecznie w ramach struktur związkowych, biorąc w szczególności pod uwagę ich wykształcenie i kwalifikacje prawnicze oraz znajomość problematyki sportowej.

§ 43

 1. Kary stosowane przez Komisję Wychowawczo-Dyscyplinarną dzielą się na:
  1. kary zasadnicze,
  2. kary dodatkowe,
 2. Kary nakładane na zawodników, trenerów i działaczy sportowych:
  1. Kary zasadnicze:
   1. upomnienie,
   2. ostrzeżenie,
   3. nagana,
   4. dyskwalifikacja,
   5. pozbawienie licencji.
  2. Kary dodatkowe:
   1. wykluczenie na czas określony lub na stałe ze składu kadry narodowej lub okręgowej,
   2. zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych w komórkach organizacyjnych Związku,
   3. ogłoszenie orzeczenia w wewnętrznych wydawnictwach lub w innych miejscach określonych w orzeczeniu,
 3. Kary nakładane na członków Związku:.
  1. Kary zasadnicze:
   1. kara pieniężna,
   2. pozbawienie licencji,
   3. wykluczenie z PZKaj,
  2. Kary dodatkowe:
   podanie orzeczenia do publicznej wiadomości,
 4. Kary, stosowane przez Komisję Wychowawczo-Dyscyplinarną, mogą być zawieszane w ich wykonaniu.

§ 44

 1. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Wychowawczo-Dyscyplinarnej jest Zarząd Związku.
 2. 2. Po upływie terminu odwołania lub ostatecznym rozpoznaniu sprawy przez organ II instancji decyzja dyscyplinarna staje się prawomocna.

§ 45

W ciągu pierwszego miesiąca od uprawomocnienia się do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego mogą być zaskarżane decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych organów Związku, których przedmiotem jest:

 1. Wykluczenie lub skreślenie ze Związku, klubu lub organizacji sportowej zawodnika, sędziego lub działacza sportowego.
 2. Dyskwalifikacja dożywotnia osób, o których mowa w pkt. 1.
 3. Pozbawienie zawodnika lub zespołu sportowego tytułu mistrza kraju albo zdobywcy Pucharu Polski

§ 46

 1. Skarga do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu PKOL może być wniesiona przez uprawnioną osobę fizyczną lub prawną za pośrednictwem związkowego organu dyscyplinarnego, który orzekał w ostatniej instancji. Organ ten przekazuje niezwłocznie akta sprawy wraz ze środkiem zaskarżenia do sekretariatu Trybunału.
 2. Na wniosek strony skarżącej organ dyscyplinarny Związku może wstrzymać wykonanie zaskarżonej do Trybunału decyzji dyscyplinarnej lub regulaminowej.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Związku

§ 47

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 48

 1. Na fundusz Związku składają się:
  1. składki roczne członków Związku,
  2. wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Związek,
  3. dotacje,
  4. inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Związku,
  5. dochody z działalności gospodarczej,
  6. zapisy, subwencje, darowizny, środki pochodzące od fundacji, sponsorów, osób prawnych i fizycznych.
 2. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa, Wiceprezesów Związku i Sekretarza Generalnego lub ich pełnomocników.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku

§ 49

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu.

§ 50

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

§ 51

 1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu i Zarządowi Związku.
 2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Związku i jego Prezydium.

   
© Polski Związek Kajakowy 2010